Maahanmuuttajaoppilaat perusopetuksen ops:ssa


Mitä OPS sanoo maahanmuuttajaoppilaiden opetuksesta peruskoulussa?

Pohdi,
 • miten tavoitteet ja suositukset käytännössä toimivat.
 • millaisia haasteita ne asettavat sinulle peruskoulun opettajana?

1. Valmistavasta opetuksesta

 

 • Tavoitteena on edistää oppilaan tasapainoista kehitystä ja kotoutumista sekä antaa valmiudet perusopetukseen siirtymistä varten.
 • Valmistavalle opetukselle ei ole valtakunnallista oppimäärää eikä tuntijakoa: jokaiselle oppilaalle tehdään oma opinto-ohjelma.
 • Opetuksessa käsitellään kaikkia oppiaineita ja ylipäätään opiskelua suomalaisessa koulussa. Pääpaino on kuitenkin luonnollisesti suomen kielen opetuksessa.
 • Jo valmistavan opetuksen aikana oppilaan tulisi olla osaksi perusopetusryhmässä, jotta kotoutuminen, sosiaalinen kielitaito ja oppiaineiden sisältöjen omaksuminen helpottuisivat.

 

2. Suomen kielen opetuksesta

 

 • Jos oppilaan suomen kielen taito ei ole kaikilla kielitaidon osa-alueilla (puhuminen, kirjoittaminen, luetun ja puheen ymmärtäminen), hän opiskelee äidinkielen ja kirjallisuuden asemesta suomea toisena kielenä. Päätöksen suomi toisena kielenä -oppimäärästä tekee koulu arvioituaan oppilaan kielitaidon.


3. Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksesta

 

 • Äidinkielen opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan identiteettiä sekä tukea monikulttuurisuutta ja toiminnallista kaksikielisyyttä.
 • Kunnilla ei ole velvollisuutta järjestää äidinkielen opetusta. Siihen voi kuitenkin saada erillistä valtionavustusta, kun ryhmässä on vähintään 4 oppilasta.

 

4. Eri oppiaineiden opetuksesta

 

 • Eri oppiaineita opetettaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että oppilas joutuu opettelemaan samanaikaisesti kieltä sekä kielellisesti hyvin vaativaa oppiainesta samantahtisesti muiden oppilaiden kanssa.
 • Maahanmuuttajaoppilaan tukiopetukseen voi saada valtionavustusta siihen saakka, kun maahantulosta on kulunut neljä vuotta. Tämä ei kuitenkaan kuvaa tuen tarpeen kestoa yksittäisen oppilaan kohdalla.
 • Tukiopetusta voidaan antaa suomeksi tai oppilaan äidinkielellä; ennen, jälkeen tai samanaikaisesti kuin opetus tapahtuu luokassa.
 • Jos oppilas ei tuesta huolimatta pärjää luokassa, hänet voidaan siirtää erityisopetukseen. Oppimäärän yksilöllistämisen perusteena ei kuitenkaan saa olla maahanmuuttajuus tai heikko kielitaito.
 • Kokonaan jostakin oppimäärästä vapauttamiseen tulee olla painavat syyt. Esim. ruotsin opiskelusta ei vapauteta automaattisesti, vaan sen suorittaminen tulee ensin todeta kohtuuttomaksi.
 • Uskonnollisen vakaumuksen tai kulttuuristen tapojen perusteella ei voi saada vapautusta taito- ja taideainesta, kuten musiikista.

 

5. Arvioinnista

 

 • Eri oppiaineiden arvioinnissa on otettava huomioon se, että kielitaito kehittyy vähitellen. Oppilaan on kyettävä osoittamaan osaamisensa mahdollisista kielitaidon puutteista huolimatta. Arvioinnissa on joustettava tilanteen mukaan: kokeet voi toteuttaa suullisina, tehtäviin voi antaa enemmän aikaa, koetehtävät voi kääntää tai niihin voi olla lupa vastata omalla äidinkielellä.

 

        Lähde: Ikonen, K. (toim.) 2005. Maahanmuuttajaoppilaiden opetus perusopetuksessa - opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön. Opetushallitus.