Lähteitä suomen kielen taidon arviointiin


 

Esi- ja varhaisopetus sekä perusopetus

 

KITA – suomen kielen arviointimateriaali esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheeseen 2006. Helsingin kaupungin opetusvirasto ja sosiaalivirasto.

Laitala, M. 2007. Lauran päivä. Suomi toisena kielenä -kartoitusaineisto esiopetukseen. OpH. 

Pienten kielireppu: http://www.espoo.fi/kielireppu

Eräniemi, E., Lumme, H., Olasvuo-Murtola, E. & Ufacik, R. (toim.) 2008. Suomi hallussa? Perusopetuksen päättöarvioinnin opas suomi toisena kielenä -opettajille. OpH.

Suomi toisena kielenä peruskoulun päättökoe: ks. http://s2opettajat.yhdistysavain.fi/ 

Kike – Kielellisen kehityksen diagnosoiva tehtäväsarja suomi toisena kielenä -opetukseen 2005. OpH.

Opetushallituksen ohjeita:

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/perusopetuksen_oppilaan_arviointi

http://www.oph.fi/koulutuksen_jarjestaminen/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/maahanmuuttajien_koulutus

 http://www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/maahanmuuttajien_koulutus/kielen_opetus_ja_oppiminen/suomi_toisena_kielena

Eurooppalaisen viitekehyksen kielitaidon tasojen kuvausasteikko (suomalainen koulusovellus):

www.oph.fi/ops/perusopetus/taitotasoasteikko.doc

Kielipuntari: http://www.oph.fi/julkaisut/2011/kielipuntari

 


Lukio ja toinen aste

 

S2-ylioppilastutkinto:

  • Geber, E. 2003. Suomi toisena kielenä ylioppilastutkinnossa. Teoksessa Nissilä, L. & Vaarala, H. & Martin, M. (toim.). Suolla suomea. Perustietoa maahanmuuttajien suomen kielen opettajille. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XLVII. Helsinki.
  • kypsyyskoe, joka testaa sekä kielitaitoa että opiskeluvalmiuksia
  • suoritetaan kokonaan äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen ensimmäisenä päivänä
  • ei sisällä kuunteluosuutta

 

Lampinen, E., Lyly, T., Mylläri, T. & Pitkänen, J. (toim.) Kieli testiin. Opas ammatilliseen peruskoulutukseen hakevien maahanmuuttajataustaisten suomen kielen testaamiseen. OpH.Aikuisopetus

 

Kokkonen, M., Laakso, S. & Piikki, A. 2008. Arvaanko vai arvioinko?Opas aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen arviointiin. OpH.

Verkossa: http://www.oph.fi/julkaisut/2008/arvaanko_vai_arvioinko
(linkit tehtäviin ja nauhoitteisiin)

Nissilä, L. & Tani, H. 2007. Kielitaidon arviointi. Teoksessa Laine, R, Nissilä, L. & Sergejeff, K. (toim.) Eväitä, esimerkkejä ja kokemuksia: Luku- ja kirjoitustaidon opetus aikuisille maahanmuuttajille. OpH.

 

Tani, H. 2008. Kielo: materiaalia aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon kartoitukseen ja kehityksen seurantaan. OpH. 

Verkossa: http://www.oph.fi/julkaisut/2008/kielo (linkit tehtäviin ja nauhoitteisiin)

Testipiste: http://www.testipiste.eu/lopputesti.php

 

Yleistä S2-arvioinnista

 

Tani, H. & Nissilä, L. (toim.) 2010. Tasolta toiselle. Opas kielitaidon tasojen kuvausasteikon käyttöön suomi toisena kielenä -opetuksessa. OpH.

Tarnanen, M. 2003. Kielitaidon arviointi – valintoja ja neuvottelua. Teoksessa Nissilä, L., Vaarala, H. & Martin, M. (toim.) Suolla suomea: perustietoa maahanmuuttajien suomen kielen opettajille. ÄOL:n vuosikirja XLVII.

Aalto, E., Tukia, K., Mustonen, S. & Taalas, P. 2007–2009. Seuraavien oppikirjojen opettajan oppaat: suomi2 – Minä ja arki. suomi2 – Minä ja media. suomi2 – Minä ja yhteiskunta. Otava.


Ks. myös S2-opettajien yhdistys: http://s2opettajat.yhdistysavain.fi/

 

Oppimisvaikeuksien arviointi

 

Arvonen, A., Katva, L. & Nurminen, A. 2010. Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen. PS-kustannus.

Nissilä, L. & Sarlin, H-M. (toim.) 2009. Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet. Opetushallitus. 

Dufva, M., Vaarala, H. & Pitkänen, K. 2007. Vieraat kielet ja monikielisyys. Teoksessa Aro, T., Siiskonen, T. & Ahonen, T. (toim.) Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä. PS-kustannus. 156–192.

Halonen, M. & Peltoniemi, A. 2003. Äänteellistä ja kielellistä valmiutta kehittäviä harjoituksia.  Maahanmuuttajien erityiset kielelliset oppimisvaikeudet (MERKO) -hanke. Turun kristillisen opiston säätiö.

Luettavissa verkossa osoitteessa:
www.peda.net/img/portal/655644/tko-00010483-1.pdf

 

Kielitutkintoja

 

Yleiset kielitutkinnot / YKI-testi

 

 

Valtionhallinnon kielitutkinnot (VKT)

 

Dialang

  • kielitaidon itsearviointia verkkopohjaisen tehtävistön avulla
  • nettilinkki ei tällä hetkellä toiminnassa