Suomi toisena kielenä

Opetussuunnitelmia

 

Maahanmuuttajien koulutuksen opetussuunnitelmat (OpH):
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/maahanmuuttajien_koulutus

 

S2-oppimateriaaleja

 
Opetushallitus: Kommentoitu luettelo maahanmuuttajataustaisten opetuksen ja koulutuksen materiaaleista 2011

http://www.oph.fi/julkaisut/2011/kommentoitu_luettelo_maahanmuuttajataustaisten_opetuksen_ja_koulutuksen_materiaaleista_2011

White, L. 1993. Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Finn Lectura.

Uutta! Suomi taskussa: http://suomitaskussa.eu/ - videomateriaali sekä luokkaopetukseen että itseopiskeluun. Useita apukieliä.

 

 

S2-pedagogiikkaa: artikkeleita, artikkelikokoelmia ja oppaita

 

Tani, H. & Nissilä, L. (toim.) 2010. Tasolta toiselle. Opas kielitaidon tasojen kuvausasteikon käyttöön suomi toisena kielenä -opetuksessa. Opetushallitus.

Nissilä, L. & Martin, M. & Vaarala, H. & Kuukka, I.  2006. Saako olla suomea? Opas suomi toisena kielenä -opetukseen. Opetushallitus.

Tukia, K., Aalto, E., Mustonen, S. & Taalas, P.

  • suomi2 - Minä ja arki (oppikirja ja opettajan opas) 2007. Otava.
  • suomi2 - Minä ja media (oppikirja ja opettajan opas) 2008. Otava.
  • suomi2 - Minä ja yhteiskunta (oppikirja ja opettajan opas) 2009. Otava.

 

Mela, M. & Mikkonen, P. (toim.) 2007. Suomi kakkonen ja kirjallisuuden opetus. Tietolipas 216. SKS.

Dufva, M., Vaarala, H. & Pitkänen, K. 2007. Vieraat kielet ja monikielisyys. Teoksessa Aro, T., Siiskonen, T. & Ahonen, T. (toim.) Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä. PS-kustannus.

Mela, M. & Mikkonen, P. 2003. Suomi kakkonen. Opas opettajille. Tietolipas 198. SKS.

Nissilä, L.& Vaarala, H. & Martin, M. (toim.) 2003. Suolla suomea. Perustietoa maahanmuuttajien suomen kielen opettajille. ÄOL:n vuosikirja XLVII. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto.

Ruuska, M. & Tuomi, S-M. (toim.) 1996. Moneja baareja. Tiellä toimivaan kaksikielisyyteen. ÄOL:n vuosikirja XLII. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto.

Vehkanen, M. (toim.) 1996. Suomi toisena/vieraana kielenä. Ajatuksia kielestä, kulttuurista, metodeista. Edita.

Suni, M. & Aalto, E. (toim.) 1994. Suuntaa suomenopetukseen – tuntumaa tutkimukseen. Korkeakoulujen kielikeskus. Jyväskylän yliopisto.

Aalto, E. & Suni, M. (toim.) 1993. Kohdekielenä suomi. Näkökulmia opetukseen. Jyväskylän yliopisto.

Rekola, N. & Korpela, H. (toim.) 1998. Toisella kielellä – näkökulmia lasten ja nuorten suomi toisena kielenä -opetukseen. Kehittyvä koulutus 6/1998. Helsinki: Opetushallitus.

Martin, M. 1996. Miksi suomi on niin helppo kieli? Teoksessa Pekkola, S. (toim.) Kuuskymppinen. Suomen kielen laitoksen julkaisuja 38. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Suni, M. 1996. Maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen taito peruskoulun päättövaiheessa. Opetushallitus. Moniste 11/1996.

 

 

Miten suomea opitaan?

 

Tutkimustietoa suomen kielen oppimisesta löytyy Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen (suomen oppiaine) ylläpitämästä bibliografiasta:

Suomi toisena ja vieraana kielenä -alan bibliografia