2) Tehtävänannot

 

Millainen ymmärtämishaaste tehtävänannot ovat oppilaalle?

Miten tehtävänantoja avataan?

 

TILANNE 1 - historia

Katso video ja pohdi

   • Miten ohjaaja avaa tekstiä? Mitkä sanat hän olettaa vaikeiksi avainsanoiksi?

   • Miten oppilas hahmottaa tehtäväpaperin rakennetta?
   • Mitä vaikeuksia oppilaalla on tehtävänannon ymmärtämisessä?
   • Mitä oppilaan vastaus kertoo kielitaidon ja maailmantiedon suhteesta?

 

  

koulu.gif
   • Miten opettajan pitäisi ohjeistaa luokassa oppilaat kotitehtävien tekemiseen?
   • Millaisia konkreettisia neuvoja tämä oppilas olisi tarvinnut?

 

TILANNE 2 - biologia

Katso video ja pohdi

   • Oppilaan on vaikea ymmärtää ohjaajaa. Entä ymmärtääkö ohjaaja oppilasta?
   • Miten voi päästä oppilaan tietoon käsiksi (ymmärtääkö hän, mitä millä perusteella tarkoittaa), jos hänen kielitaitonsa ei riitä selkeään ilmaisuun?

 

koulu.gif
   • Miten konkretisoisit yleisimpiä kehoitussanoja tehtävänannoissa?
     • pohdi, laadi, ota kantaa, perustele, millä perusteella, vertaile, tarkastele, selvitä
   • Miten opettaisit, millaista vastausta mikäkin kysymyssana vaatii?

 

TILANNE 3.a - historia

Katso video ja pohdi

   • Miksi on yllättävää, että sanat vaali ja ehdokas ovat oppilaalle vieraita?
   • Miten se on mielestäsi mahdollista?

 

   

 

TILANNE 3.b - historia

Katso video ja pohdi 

   • Miten ohjaaja tarkentaa tehtävänannon sanastoa?
   • Millä eri tavoilla hän varmistuu, että oppilas on ymmärtänyt?

   

 

koulu.gif
   • Miksi opettajan voi olla vaikea huomata puutteita sanastossa, kun on kyse abstrakteista tai kulttuurisesti hyvin tutuista puheenaiheista?
   • Millä keinoin hän voisi puutteet havaita?