Monikieliset oppilaat perusopetuksen ops:ssa


Mitä OPS sanoo maahanmuuttajaoppilaiden opetuksesta peruskoulussa?

Pohdi,
 • miten tavoitteet ja suositukset käytännössä toimivat.
 • millaisia haasteita ne asettavat sinulle peruskoulun opettajana?

  

1. Valmistavasta opetuksesta

 • Tavoitteena on edistää oppilaan tasapainoista kehitystä ja kotoutumista sekä antaa valmiudet perusopetukseen siirtymistä varten.
 • Valmistavalle opetukselle ei ole valtakunnallista oppimäärää eikä tuntijakoa: jokaiselle oppilaalle tehdään oma opinto-ohjelma. Valmistavaa opetusta säätelevät kuitenkin opetussuunnitelman perusteet. "Perusopetukseen valmistavaa opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen tai esiopetukseen jo ennen edellä todettujen tuntimäärien täyyttymistä, jos hän pystyy seuraamaan perusopetusta tai esiopetusta.
 • Opetuksessa käsitellään kaikkia oppiaineita ja ylipäätään opiskelua suomalaisessa koulussa. "Valmistavan opetuksen aikana muiden oppiaineiden opetuksen tavoitteet ja sisällöt noudattavat soveltuvin osin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä." Pääpaino on kuitenkin luonnollisesti suomen kielen opetuksessa. 
 • Jo valmistavan opetuksen aikana oppilaan tulisi olla osaksi perusopetusryhmässä, jotta kotoutuminen, sosiaalinen kielitaito ja oppiaineiden sisältöjen omaksuminen helpottuisivat.

2. Suomen kielen opetuksesta

 • Äidinkielen ja kirjallisuuden asemesta voi opiskella S2 ja kirjallisuus oppimäärää,
  • jos oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita jollakin tai joillakin kielitaidon osa-alueilla (puhuminen, kirjoittaminen, luetun ja puheen ymmärtäminen), jolloin oppilaan osaaminen ei vielä anna edellytyksiä yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja koulutyöskentelyssä TAI
  • jos oppilaan suomen kielen taito ei vielä anna edellytyksiä osallistua suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun.
 • Tarpeen suomi toisena ja kirjallisuus -oppimäärästä määrittävät oppilasta opettavat opettajat yhdessä, mutta huoltaja tekee päätöksen oppimäärästä.

3. Oman äidinkielen opetuksesta

 • Äidinkielen opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan identiteettiä sekä tukea monikulttuurisuutta ja toiminnallista kaksikielisyyttä.
 • Kunnilla ei ole velvollisuutta järjestää äidinkielen opetusta. Siihen voi kuitenkin saada erillistä valtionavustusta, kun ryhmässä on vähintään 4 oppilasta.

4. Eri oppiaineiden opetuksesta

 • Eri oppiaineita opetettaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että oppilas joutuu opettelemaan samanaikaisesti kieltä sekä kielellisesti hyvin vaativaa oppiainesta samantahtisesti muiden oppilaiden kanssa.
 • Maahanmuuttajaoppilaan tukiopetukseen voi saada valtionavustusta siihen saakka, kun maahantulosta on kulunut neljä vuotta. Tämä ei kuitenkaan kuvaa tuen tarpeen kestoa yksittäisen oppilaan kohdalla.
 • Tukiopetusta voidaan antaa suomeksi tai oppilaan äidinkielellä; ennen, jälkeen tai samanaikaisesti kuin opetus tapahtuu luokassa.
 • Jos oppilas ei tuesta huolimatta pärjää luokassa, hänet voidaan siirtää erityisopetukseen. Oppimäärän yksilöllistämisen perusteena ei kuitenkaan saa olla maahanmuuttajuus tai heikko kielitaito.
 • Kokonaan jostakin oppimäärästä vapauttamiseen tulee olla painavat syyt. Esim. ruotsin opiskelusta ei vapauteta automaattisesti, vaan sen suorittaminen tulee ensin todeta kohtuuttomaksi.
 • Uskonnollisen vakaumuksen tai kulttuuristen tapojen perusteella ei voi saada vapautusta taito- ja taideainesta, kuten musiikista.

5. Arvioinnista

 • Eri oppiaineiden arvioinnissa on otettava huomioon se, että kielitaito kehittyy vähitellen. Oppilaan on kyettävä osoittamaan osaamisensa mahdollisista kielitaidon puutteista huolimatta. Arvioinnissa on joustettava tilanteen mukaan: kokeet voi toteuttaa suullisina, tehtäviin voi antaa enemmän aikaa, koetehtävät voi kääntää tai niihin voi olla lupa vastata omalla äidinkielellä.
   
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Opetushallitus.