Käsiksi kielitaitoonMiten saada tuntumaa oppilaan kielitaitoprofiiliin?

 

Kielitaito on toki viestintätilanteissa kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen eikä esimerkiksi puhumis- ja ymmärtämistaitoa voi yksiselitteisesti erottaa toisistaan. Puhuminen on useimmiten reagointia kuultuun jne. Kuitenkin opettajalla tulisi olla selvä kuva oppilaan kielitaitoprofiilista, erityisesti siitä, millä taitoalueilla oppilas tarvitsee tukea pystyäkseen seuraamaan opetusta ja selviytymään tehtävistään. Siksi opettajan tulisi erikseen kiinnittää huomiota kielitaidon eri osa-alueisiin: miten oppilas

   • puhuu eri tilanteissa ja erilaisten ihmisten kanssa?
   • ymmärtää puhetta eri tilanteissa ja eri tavalla puhuvien ihmisten puhumana?
   • ymmärtää erilaisia tekstejä: eri oppiaineiden tekstejä, autenttisia mediatekstejä, ohjeita ja muita koulun tekstilajeja; itselleen merkityksellisiä tekstejä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa?
   • kirjoittaa koulussa vaadittavia tekstejä: muistiinpanoja, tehtävävastauksia, koevastauksia, esseitä, raportteja? Muita itselleen merkityksellisiä tekstejä?

Selviytyäkseen niin ymmärtämis- kuin tuottamistilanteista oppilas tarvitsee paljon ilmauksia ja sanastoa sekä tietoa siitä, miten kieli toimii: miten eri tilanteissa toimitaan, millaiset tekstilajit ja ilmaukset ovat tilanteisiin sopivia, miten tekstejä (vaikkapa koevastaus tai essee) tulkitaan ja rakennetaan, miten ilmauksia varioidaan (esimerkiksi miten sanoja taivutetaan).

 

 

Kielitaidon osa-alueet

 

Opettajana sinun ei tarvitse olla sellainen suomen kielen tai oppilaan muiden kielten asiantuntija, joka osaa antaa säännön tai selityksen kaikkiin kielen kiemuroihin, mutta sisältöaineesi lisäksi olet aina oppilaalle myös suomen kielen opettaja sekä monikielisten resurssien näkyväksi tekijä. Sinä annat oppilaalle palautetta kokeista ja tehtävistä ja määrittelet sen, milloin esimerkiksi koevastaus täyttää siltä vaaditut tekstilajin rakenteen (esim. essee), ymmärrettävyyden ja tarkkuuden kriteerit.  Kielitaitoa ei voi irrottaa sisällöistä, siksi palaute kohdistuu aina myös kieleen - on tarpeen osata hahmottaa, millaisiin kielellisiin seikkoihin oppija tarvitsee tukea; kuinka hän voisi vielä laajemmin käyttää kaikkien kielien osaamistaan sekä kehittää sellaista suomen kielen taitoa, jota tarvitaan esimerkiksi tulevissa jatko-opinnoissa.

 

Vaikka oppilaan kielitaidon hahmottaminen voi tuntua vaativalta ponnistukselta, sitä voi selvitellä varsin pienimuotoisesti erilaisilla tunnin kulkuunkin kuuluvilla tehtävillä ja oppilaan toimintaa seuraamalla. Tärkeintä on, että kiinnität oppilaan kielitaitoon suunnitelmallisesti huomiota. Seuraavassa on ohjeita siihen, miten se voisi tapahtua.

Kaikessa taidon arvioinnissa muista, että oppilaan kielitaitoprofiili voi olla hyvin moninainen. Myös saman taidon sisällä voi olla isoa vaihtelua: esim. oppilas voi puhua arkiaiheista erittäin sujuvasti mutta ei silti kykene perustelemaan esimerkiksi mielipidettään abstraktimmasta aiheesta. Usein samasta aiheesta voi puhua yksinkertaisella tai monimutkaisella tasolla, yleisluontoisesti tai yksityiskohtaisesti ja konkreettisesti tai abstraktilla tasolla. Lisäksi tutussa kielenkäyttötilanteessa voi olla helpompi selvitä kuin yllätyksellisessä ja odottamattomassa. Pidä siis mielessäsi kielitaidon dimensiot:

Kielitaidon dimensioita

Vinkkejä siihen, miten toimia ja millaisia asioita ottaa huomioon, kun pyrit pääsemään perille oppilaan puhumisen, puheen ymmärtämisen tai tekstin ymmärtämisen taidosta: