Miten ohjata oppilasta lukemaan?


Lukemisen ohjaaminen ei ole vain äidinkielenopetuksen sisältöjä vaan jokaisessa oppiaineessa opettajan tehtävänä on opastaa oppilasta oppiaineen tekstien ymmärtämiseen, esim.

   • miten kirjan sisällysluettelon avulla voi hahmottaa kirjan rakennetta ja keskeistä käsitteistöä? 
   • millaisista elementeistä oppikirja-aukeama koostuu?
   • miten sitä kannattaisi lähestyä?
   • miten oppilas voi luoda yleiskuvan opiskeltavasta aiheesta?
   • jos teksti on vaikea, mitä tukea saa kuvista ja kaavioista?
   • mikä on kappaleen ydinasiaa? mikä taas vähemmän tärkeää täydentävää tietoa?

Oppikirjateksteissä on väistämättä paljon maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle vaikeita ja vieraita aihepiirejä, näkökulmia, tekstin rakenteita ja sanastoa. Siksi hänen täytyy oppia sietämään epävarmuutta ja keskittymään olennaiseen. Epävarma lukija turvautuu sanojen koodaamiseen kirjain kirjaimelta ja sana sanalta. Haastavan tekstin kanssa hän turhautuu pian: jokainen uusi sana tai lauserakenne on este ymmärtämiselle, sanakirjan käyttö on hidasta ja tekstin sisältö hukkuu silppuun.

Tekstin kokonaisuudesta osiin


Oppilaan on tärkeää oppia lukustrategia, jossa hahmotetaan teksti ensin kokonaisuutena. Kirjan rakennetta, keskeisiä käsitteitä ja niiden keskinäisiä suhteita voi jäsentää itselleen sisällysluettelon avulla. Kirjasta voi piirtää itselleen käsitekartan, jota täydennetään lisätiedolla sitä mukaa kun kirjassa edetään. Yksittäisistä teksteistä opetellaan silmäilemään yleisvaikutelma, pääkäsitteet ja tekstin kokonaisidea, ja vasta tämän jälkeen pyritään ymmärtämään yksityiskohtia. Näin oppilas oppii päättelemään sanojen merkityksiä ja informaatiota kontekstin ja maailmantiedon perusteella sekä sivuuttamaan vähemmän olennaisen.

Opettajan tehtävänä on osoittaa selvästi, mikä on oppikirjatekstin ydinainesta ja mitä oppilaiden oletetaan siitä erityisesti painavan mieleensä. "Nice to know"-tyyppinen aines on syytä erottaa ydinaineksesta. On myös reilua antaa selvät ohjeet kokeisiin valmistautumiseen: mihin oppilaiden on syytä keskittyä. Jos oppilailla ei ole mielikuvaa koealueen keskeisistä asioista, heidän on mahdotonta opiskella tehokkaasti ja mielekkäästi. Liikaa energiaa voi kulua epäolennaiseen (pahimmillaan esim. koko koealueen ulkoa opetteluun), kun oppilas kuvittelee, että kokeessa voidaan kysyä mitä tahansa koealueen yksityiskohtaa.


Tekstin sisällön ennakointi

Esimerkiksi kotitehtävätekstin sisältöä voidaan ennakoida

   • keskustellen
   • antamalla etukäteen juonirungon, miellekartan tai selkoversion tekstistä
   • käsittelemällä keskeisiä käsitteitä
   • ohjaamalla päättelemään kuvista ja kaavioista
   • aktivoimalla aiempia tietoja ja aiheeseen liittyvää sanastoa
Anna aina kaikkeen lukemiseen selkeä lukuohje!
   • yleisvaikutelman luominen ja oletusten tekeminen
     • aihepiirin, otsikoiden ja tekstin pituuden avulla
     • kuvien, kaavioiden ja taulukoiden avulla
   • kappaleiden silmäileminen:
     • 1. kappale, kappaleiden alut ja loput
     • nimet, lihavoinnit, numerot…
   • oletusten tarkistaminen: tekstin tarkka lukeminen
   • mieluummin lukemista edestakaisin kuin yksi lukukerta hyvin hitaasti ja perusteellisesti

Lukemista voi tukea myös antamalla tekstistä sisältökysymyksiä, joihin oppilas etsii vastauksia. Näin oppilaalle välittyy käsitys siitä, mikä tekstissä on olennaista ja minkä voi jopa sivuuttaa. Edelleen oppilasta voi ohjeistaa selvittelemään, mihin kysymyksiin tekstin eri kappaleet vastaavat.

Asian ja siihen liittyvän sanaston mieleen painamista auttaa, jos aihetta käsitellään monen eri kanavan kautta: puhuttuna/kuultuna, luettuna tekstinä, visuaalistettuna kuvana. Auditiivinen tuki voi auttaa hahmottamaan tekstin merkitysrakenteen paremmin, kun uusi kielellinen aines kuullaan näin myös äännettynä, ei vain kirjoitettuna koodina.

 

Tehtävät läpinäkyviksi oppilaille

On hyvä tarkkailla, miten oppilaat ymmärtävät annetut tehtävät: hahmottuuko heille tehtävän ydin?  Tietävätkö he todella, mitä tehtävällä ajetaan takaa vai suorittavatko sitä vain mekaanisesti? Tehtävien funktio tulisi avata oppilaalle, jotta tämä voisi hyödyntää oppimaansa strategiaa myös vastaisuudessa. Kun tehtävät liittyvät oppikirjatekstiin, niiden käsittelyssä on syytä oikeiden vastausten lisäksi opettaa välineitä hahmottaa, mistä ja miten vastaukset löytyvät.

 

kirja.gif
Lue lisää

Moilanen, Kari 2004. Yli esteiden. Oppimisvaikeudet ja vieraat kielet. Tammi.